Responsabilitat i control de costos/despesa.
Optimització de despesa