Avís Legal

Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana Urbanitzacions i Construccions S.L. (URCOSA), domiciliada al carrer dels Barrers, 21, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb correu electrònic urcosa@urcosa.ad, telèfon de contacte (+376) 720 975, i número de registre tributari A-700079-M.

Els dominis d’Internet www.urcosa.ad i www.urcosaandorra.com són propietat de URCOSA. La finalitat d’aquests llocs és informar sobre URCOSA i, especialment, sobre els seus serveis.

1.     Drets i posicions jurídiques en relació a aquest lloc web

Drets i posicions jurídiques sobre continguts d’aquest lloc web

Definició del terme «continguts»

El término «contenidos» hace referencia a todos los contenidos que conforman este sitio web, entendiéndose como tales, a título meramente enunciativo y no limitativo, el código fuente, el diseño y la estructura de navegación del sitio web, así como los signos distintivos, las fotografías y los textos que se muestran.

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per URCOSA són objecte de drets de propietat intel·lectual, de propietat industrial, d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de URCOSA o de tercers que li hagin cedit les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris titularitat cap ni dret d’ús algun sobre els referits continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o transformació), tret que URCOSA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti l’autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a aquest efecte.

Per tant, URCOSA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, URCOSA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

Dret d’exclusió

URCOSA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per URCOSA.

Addicionalment, URCOSA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des de llocs web que incloguin continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

2.     Altres responsabilitats en relació a aquest lloc web

Responsabilitats dels usuaris

Dades de tercers

No ens poden facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·liciten. En qualsevol cas, si ens faciliten les dades personals de tercers, assumeixen la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en la nostra política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals, eximint a URCOSA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Dades de persones menors de 16 anys

Si ens subministren les seves dades personals a través d’aquesta web, ho fa sota la premissa de ser major de 16 anys. En cas que URCOSA comprovi que, contravenint la norma avantdita, les dades personals han estat subministrats per un menor de 16 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela i URCOSA es reserva el dret de verificar aquesta autorització. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal de menors de 16 anys.

Exactitud de les dades que ens facilita

En facilitar-nos les seves dades o els de tercers, ens garanteix que els mateixos són exactes i complets. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que els mantindrà convenientment actualitzats de manera que responguin a la seva situació real, fent-li responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

Responsabilitats d’URCOSA

URCOSA no es fa responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències derivades de:

  • L’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions que s’indiquen aquest avís legal o els que s’hagin comunicat a l’usuari mitjançant altres documents.
  • La indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.
  • Programes informàtics, virus o altres elements fora del nostre abast i control.

URCOSA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per URCOSA o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, URCOSA no serà responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin després del seu ús.

3.       Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com de la informació que en relació al tractament de les seves dades personals li subministrem en la política de privacitat (en endavant, conjuntament denominats «els Termes i Condicions»). Addicionalment, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent del lloc web amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, sense contravenir la moral ni l’ordre públic.

El fet que aquest lloc web es refereixi a productes, serveis, marques i/o noms de tercers no constitueix un patrocini o una recomanació dels mateixos per part de URCOSA.

4.     Modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

URCOSA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, URCOSA recomana als usuaris d’aquest lloc web que periòdicament revisin els Termes i Condicions.

5.       Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, pogués correspondre’ls.